منابع آزمون ورودی گردان عمار که از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده است:
http://uupload.ir/files/6t98_2.jpg