اسامـی منتـخبین آزمـون ورودی اردوی عـماراسامـی منتـخبین آزمـون ورودی اردوی عـمار

(رتبه بندی صورت نگرفته است)

محمدجوادمرزبان

علی محمدی

ابولفضل کرمی

حسین ملک حسینی

رضا سیفی

مهدی قاسمی

حسین عبدلهی