شماره تماس فرماندهی گردان:   09393416636     محمدحسین علوی طهرانی


از طریق فرم زیر می توانید با مرکز گردان رسانه و عملیات عمــار تماس بگیرید.